YYS Sertifikası Sahibi Firma Yükümlülükleri, YYS Statüsünün Devamlılığı, YYS Yükümlülerinin İzlenmesi ve Sonradan Kontrol Faaliyetleri Hakkında Notlar

Ticaret Bakanlığınca YYS sertifikası sahibi firmalara tanınan hak ve yetkilerin her geçen gün  artırılması nedeniyle belge sahibi firmalara  sağlanan hak ve yetkilerin, belgenin getirdiği avantajların muhafaza edilmesi YYS’nin alınması kadar devamlılığı konusu da önemli kılmaktadır. Bu devamlılığın sağlanabilmesi içinde firmalar tarafından sağlıklı ve etkin işleyen bir iç kontrol ve denetim sisteminin kurulmasında yarar görülmektedir.

Bu kapsamda YYS sertifikası sahibi firma YYS konusundaki farkındalığını her zaman devam ettirmeli, belge alımı sırasında düzenlenen GİK Yönetmeliği Ek-2 Soru Formu/Öz Değerlendirme Formunda belirtilen prosedürler için geçerli tüm talimatları bünyesinde eksiksiz bir biçimde uygulanması işlemini rutin bir hale getirmiş olmalıdır.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığınca YYS sertifikası işlemlerine yönelik tüm yeni düzenlemeleri de mutlaka takip edip, gelişmeleri izlemelidir. Aksi durumda YYS sertifikasının askıya alınması ya da iptali söz konusu olabilecektir.

Bu çalışma 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Yetkilendirilmiş Yükümlülerin izlenmesi Tebliği hükümleri dikkate alınarak sadece yol gösterici olması bakımından hazırlanmıştır. Asıl geçerli olan Ticaret Bakanlığının YYS konusundaki cari mevzuat düzenlemeleri olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatının gelişmelere paralel değişkenliği ve farklı yorumlanabilme özelliği nedeniyle uzman desteği alınması her zaman için yararlı olacaktır.

A) YYS SERTİFİKASI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

GİK Yönetmeliği Madde 17 Kapsamında Sertifikada Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik Olması Durumları;

-Ticaret unvanı, vergi numarası, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer, ticaret sicil numarasının değişmesi halinde 5 iş günü içinde bildirimde bulunulmalıdır.

-Ticaret unvanının değişmesi götürü teminat uygulaması kapsamındaki varsa mevcut teminat mektuplarının yenilenmesini gerektirir.

-Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulması icap eder.

GİK Yönetmeliği Madde 18/A Kapsamında;

-Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanların değişmesi, yeni kişilerin görevlendirilmesi  halinde 5 iş günü içinde bildirimde bulunulmalıdır.

-Firma mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması gibi değişiklikler olması halinde 5 iş günü içinde bildirimde bulunulmalıdır.

GİK Yönetmeliği Madde 153 Kapsamında;

-Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde veya koşulların karşılanmasını sağlayan unsurlarda sertifikanın ya da sertifika kapsamı yetkilerin kaybedilmesine neden olabilecek bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

-Sertifikalandırma sırasında mevcut olmayan ancak sertifika alındıktan sonra gerçekleşen yeni bir hizmet alımı olması, sözleşme yapılması, taahhüt alınması gibi durumlarda, sertifikanın alınmasında sağlanan tüm koşullara uygun şekilde işlem yapılması zorunludur.

-Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, sertifika numarasının,  onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, ihracatçı (EUR) yetki numarasının, izinli gönderici yetki numarasının, izinli alıcı yetki numarasının,  ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının,  özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi gerekir.

-Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak durumundadır.

-GİK Yönetmeliği Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanmalı, hazırlanan soru formu sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki otuz altı aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar düzenleyen bölge müdürlüğüne sunulmalıdır.

GİK Yönetmeliği madde 158 kapsamında;

-Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmeli ve bu süre içerisinde YYS Faaliyet Raporu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne teslim edilmelidir.

-Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir. Bu inceleme neticesinde transit işlemi dışında diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak düzenlenecek faaliyet raporu Ek-22/A’da yer alan formata uygun olmalıdır. 

B) YYS SERTİFİKASINA SAHİP FİRMA SERTİFİKA DEVAMLILIĞINI NASIL SAĞLAR?

YYS SERTİFİKASI ALIM KOŞULLARIN DEVAMLILIĞI;

GİK Yönetmeliği kapsamında YYS sertifikasına sahip olabilmek için aşağıdaki koşullara haiz olmak gerekir. Bu koşullar;

 • GİK Yönetmeliği Madde 5- Güvenilirlik
 • GİK Yönetmeliği Madde 6- Ticari kayıtların güvenirliği ve izlenebilir olması
 • GİK Yönetmeliği Madde 7- Mali yeterlilik
 • GİK Yönetmeliği Madde 8- Emniyet ve güvenlik

Koşullarıdır.

1) YYS Sertifikası Başvuru Koşullarının Devamı

1-a) Güvenilirlik Koşulu

-GİK Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde belirtildiği üzere belge sahibi firmanın yönetim kurulu üyelerinin, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişileri ile gümrük ve dış ticaret işlemelerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının anılan madde hükmünde sayılan suçlardan ceza ve mahkumiyet kararının bulunmaması, dolayısı ile belge alımı sırasındaki adli sicil kayıtlarına ilişkin şartlar aynen korunmalıdır.

-Firma adına 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kesilen ceza kararı sayısı mezkür maddede belirtilen oranları aşmamalıdır. Bunun önlenebilmesi için de, Kendiliğinden bildirim/ihbar ve gümrük uzlaşma müessesesinden istifade edilerek ceza kararlarının YYS siciline esas alınmasının önüne geçilmelidir. 

-Firmanın Gümrük (Vergi ve ceza), SGK ve vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi/pirim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Bu kapsamda, YYS sahibi firmalar belli zaman aralıklarında adli sicil kayıtları ile adlarına kesilen ceza miktarları sorgulamalı, kesinleşmiş borçlarına ilişkin yükümlülüklerini derhal  yerine getirmelidir.

1-b) Ticari Kayıtların Güvenirliği ve İzlenebilir Olma Koşulu

GİK Yönetmeliği madde 6 çerçevesinde, ticari kayıtların güvenirliği ve izlenebilir olması gerekmektedir. Firma tarafından kayıtların özellikle gümrük idarelerince ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılacak sonradan kontrol ve denetimlerin sağlıklı ve etkin geçirilebilmesi bakımından, eşyanın nitelik ve hareketlerinin tamamını gösterecek şekilde ve doğrulukta tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda;  arşiv ve kayıt düzeninin manuel/elektronik olarak sağlıklı tutulması, gümrük beyannamesindeki bilgilerden firma tarafından tutulan kayıtlara özellikle para transferleri,  lokal/yerel masraflar, navlun, sigorta vb. giderlerin beyanname ile bağlantısı rahatlıkla kurulabilmesi, bilgilere erişilebilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;  firma gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile Gümrük İdaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olunması icap eder. GİK Yönetmeliği madde 6/1-f gereği Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak durumundadır.

GİK Yönetmeliği 6-2 Maddesi Hükmü Çerçevesinde;

Eğitim, cari ve/veya geriye dönük kontrol işlemleri; şayet firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması, hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması gerekmektedir.

Bu koşulun gereği olarak;

 • Gümrük idaresinin kayıtlara daimi olarak erişimi imkan dahilinde olmalı.
 • Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyayı gösterir stok takip sistemine sahip olunmalıdır. Bunun için muhasebe ve arşiv düzeni sağlıklı olmalı.
 • Yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine ilişkin iç kontrol ve organizasyona sahip olunmalı.
 • Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile doğru beyanname verilmesi için kurum içi bir sistematiğe sahip olunmalı ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi alınmalı, mevzuat değişikliklerinin takibi yapılmalı, gümrük işlemlerinin cari kontrolü ile kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolü yapılmalı veya yaptırılmalı. Firma bünyesinde alınan tüm eğitimler dosyalanmalı, katılımcı ve eğitmenin imzaları alınmalı.
  • Mevzuat takip programına sahip olunmalı, ilgili kişiler/şirketler tarafından yapılan günlük duyurular takip edilmeli. 
  • Tescil öncesinde taslak beyannameler ile işlemi biten ve gümrük müşavirliğinden gelen dosyalar şirket personeli tarafından kontrol edilmeli, tespit edilen aykırılıklar bir yerde listelenmeli ve raporlama yapılabilmeli. 
  • Belge ve kayıtlar 5 yıl saklanmalı.

1-c) Firma Mali Yeterlilik Koşulu

GİK Yönetmeliği madde 7 gereği olarak;

Firma taahhütlerini karşılayacak mali güce sahip olması gereklidir.  Bu koşul esas itibarı ile firmanın iştigal ettiği alanda taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemlerinin başlatılmamış olmasını ifade etmektedir.

1-d) Firma Emniyet ve Güvenlik Koşulu

GİK Yönetmeliği Madde 8 Gereği Olarak,

 • YYS sahibi firma bakımından, gümrük işlemlerinin yürütüldüğü tesislerinin idari binalarının, hassas yerlerine izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerinin alınmış olması, yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olması gerekir.

 • Hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapılıyor olmalıdır.

 • Firma tesis ve idari binalarına ilişkin rutin şekilde güvenlik risk analizlerinin yapılıyor olması, bu risk analizleri neticesinde ortaya çıkan risklerin giderilmesi amacıyla aksiyon planları oluşturulması gerekir.

 • Uluslararası arz zinciri güvenliğinden emin olunmalı ve arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim alınmalıdır. 

1-e) ISO Sertifikaları

ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini içermelidir.

-ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır.

-Her iki belgenin geçerlilik süreleri takibe alınmalı ve güncel tutulmalıdır.

YYS SERTİFİKASI HAKLARIN MUHAFAZASI

2-a) Eksik Beyanda Bulunma Yetkisinin Muhafaza Edilmesi

Gümrük Yönetmeliği madde 144 gereği eksik belge veya belgeler gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay (ya da alınan ek süre içerisinde)  içinde mutlaka ibraz edilmelidir

2-b)  Kısmi Teminat Yetkisinin Muhafaza Edilmesi

Firmanın kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmamalıdır.

2-c) Götürü Teminat Yetkisinin Muhafaza Edilmesi

-GİK Yönetmeliği madde 31 kapsamında varsa götürü teminatlar 1 yıl geçerli olduğu için güncellemeleri yapılmalıdır.                                                                                                                  

-GİK Yönetmeliği madde 17/2 kapsamında firma unvanı değişirse, yeni unvanı içeren teminat mektubu ibraz edilmelidir.

-Kesinleşmiş vergi ve SGK borcu bulunmamalıdır.

-Verilen teminatlar geçerliliğini yitirmemelidir.

2-d) A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzninin Muhafaza Edilmesi

-28.09.2006 günlü, 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar, GİK Yönetmeliği ve ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler ve koşullara aykırı hareket edilmemelidir.

- Serbest dolaşımda olmayan eşyaya A.TR dolaşım belgesi düzenlenmemeli, firma stoklarında serbest dolaşımda olmayan eşyanın ayrımı yapılabilmelidir.

2-e) Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzninin Muhafaza Edilmesi

-STA, PAAMK, AB Tarım Ürünü Ticareti, GTS vb. hakkındaki ilgili yönetmeliklere aykırı davranılmamalıdır.

-İlgili düzenlemelerde belirtilen şartlar yerine gelmeden tercihli rejimden yararlanılmasını sağlayacak belge kesinlikle düzenlenmemelidir. 

2-f) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırma Hakkının Muhafaza Edilmesi (Yeşil Hat)

GİK Yönetmeliği Madde 147 kapsamında;

-Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi ve (ç) bendinde “İşlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi, hallerinde tahlile tabi tutulacağı belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri yeşil hatta işlem görmez. Şayet beyanname yeşil hatta düşerse gümrük idaresine mutlaka bildirilmeli ve diğer muayene hatlarında işlem görmesi temin edilmelidir.

-Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlülerce, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası temin edilmeden eşyanın teslim alınmaması gerekir.

-Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgeler özenle muhafaza edilmelidir.                                                                                                                 

-Yeşil hat kapsamında ithal edilen eşyada tarife, kıymet, miktar ve tercihli rejim ihlali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın %10 dan fazla miktar, kıymet ve cins yönüyle beyana aykırılık olmamalıdır. (Tahlil sonucu değişen GTİP hariç)

-Eksik belge tamamlama formunda tamamlanmış olduğu beyan edilen eksik belge veya belgeler formda belirtildiği tarihlerde tamamlanmış olmalıdır.

-Yeşil hat kapsamında ithal edilen eşya firmanın iştigal alanında olmalıdır. 

C) YYS YÜKÜMLÜLÜLERİNİN TİCARET BAKANLIĞINCA İZLENMESİ FAALİYETİ

14.03.2017 tarihli, 30007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği”  kapsamında Tüm yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri izleme faaliyetine tabidir.

Ancak, yönetmelikte sayılan kamu kurum ve kuruluşları anılan maddeye tabi olma koşullarını ve sertifika kapsamında faydalandıkları izin ve/veya yetkilerin verilmesine ilişkin koşulları sağlamaya devam edip etmediklerinin belirlenmesi bakımından sınırlı olarak izleme faaliyetine tabidir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenir.

Bu izleme faaliyeti; güvenilirlik koşulu, mali yeterlilik koşulu, ISO 9001 ve 27001 belgesi   koşulları,  basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme izni sahipleri tarafından Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulun sağlanmaya devam edilip edilmediği,  Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izni sahipleri tarafından Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulun sağlanmaya devam edilip edilmediğini kapsar.

Yetkili bölge müdürlüklerinde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubeleri tarafından öncelikle, sertifika sahiplerince, GİK Yönetmeliği madde 153 kapsamında sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanan güncel soru formunun süresi içerisinde ibraz edilip edilmediği kontrol edilir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren sonraki üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde aşağıdaki belgelerin yetkili Bölge Müdürlüğünce talep edilmesi ve firma tarafından da ibrazı gerekmektedir. 

 • Adli sicil belgeleri/beyan formu
 • SGK borcu yoktur yazısı
 • Vergi borcu yoktur yazısı
 • YMM raporu               

ISO 9001 ve 27001 belgesi

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme izni sahiplerince, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren geçen üç yıllık dönemin yalnızca son bir yıllık bölümü için doldurulmuş olarak Yönetmeliğin 1/C no.lu ekinin I numaralı bölümünde yer alan istatistiki bilgiler,

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izni sahiplerince, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren geçen üç yıllık dönemin yalnızca son bir yıllık bölümü için doldurulmuş olarak Yönetmeliğin 1/C no.lu ekinin II numaralı bölümünde yer alan istatistiki bilgiler,

İbraz edilir.

D) YYS SAHİBİ FİRMALARIN SONRADAN KONTROL DENETİMİ FAALİYETİ

GİK Yönetmeliği 13 üncü maddesinin ikinci ve altıncı fıkrasında yer alan yerinde incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol yetkilisi (Ticaret Müfettişi) tarafından sertifika sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek yerinde izleme ile tespit edilmektedir.

Keza; YYS Sertifikası sahibi firmalarca beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü27.10.2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yürütülmektedir.

Ticaret Müfettişlerce yerinde izleme faaliyeti sırasında, sertifika sahibince birinci fıkrada belirtilen dönem içerisinde gerçekleştirilen gümrük işlemleri de geriye dönük olarak Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen sonradan kontrole ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kontrol edilecektir.

İzmir, 09.07.2019

Mustafa YUNAR

2M YGM ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Kurucu Ortak

Tüm Haberler