• Antrepoların açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi

 • Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi

 • Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi

 • Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi

 • Gümrük Yönetmeliğinin 523üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

 • Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti

 • Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti

 • Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılması

 • Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini kapsar

 • OK1, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini,

  Dâhilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespitini,

  Kapsar.

  Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

  İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini, 

  Kapsar.

  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında verilen izin kapsamı eşyanın süresi içerisinde işlenip işlenmediği, nihai ürünün elde edilip edilmediği, eşyanın serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, izin belgesinde belirtilen koşullara uyulup uyulmadığının tespitini,

  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün  içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

  Kapsar.

  Eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.
  Gümrük Kanunu’nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, YGM Rehberinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

  İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

  INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını, AT1, Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, Gümrük Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini, EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, Kapsar.

  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.
  Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.
  Eşyanın ilgili mevzuatına göre menşeli olup olmadığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilmesini müteakip, eşyanın ilgili Kararname ve Yönetmelik'te belirtilen serbest dolaşım veya menşe koşullarını sağlayıp sağlamadığı ve dolaşım belgelerinin gerçek olup olmadığı hususunun tespitini kapsar.