Vergi Affı Gümrük Rehberi (Mustafa YUNAR 2M YGM ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Kurucu Ortak)

2M Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan bu çalışmada yer verilen konular genel bilgilendirme amaçlı olup, kamuya açık kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızı etkileyecek herhangi bir aksiyon almadan evvel yetkin bir profesyonel uzmana danışılmasında yarar görülmektedir. Çalışma ile yapılandırmadan istifade etmek isteyen yükümlülerin yasaya daha hızlı ve kolay nüfuz edebilmeleri hedeflenmiştir. Asıl olan mevcut yasa ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bu kapsamda gerçekleştiren/gerçekleştirilecek alt düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslar dikkate alınarak değerlendirme ve işlem yapılması gerekmektedir. 30425 Sayılı, 18.05.2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) alacaklarıyla ilgili düzenleme ve yapılandırmaya gidilmiştir. 7143 sayılı Kanunun 1’inci maddesi d fıkrası ile 31.3.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır. Kanunun 1/2-b maddesinde Gümrük Vergileri tanımına da yer verilmiştir. Buna göre; “Gümrük Vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,” içermektedir. Düzenlemede dikkat çeken bir husus ise yapılandırmanın kesinleşmiş alacak, kesinleşmemiş alacak, kendiliğinden bildirim, inceleme gibi dört ayrı başlık altında toplandığı görülmüştür. Alacakların yapılandırma kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük alacağına ilişkin gümrük yükümlülüğünün 31.03.2018 tarihinden önce (bu tarih dahil) doğması ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezası türlerinden olması gerekmektedir. 7143 sayılı Kanunda 6736 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen bir önceki düzenleme ile gümrük vergi alacaklarının yine aynı biçimde sınıflandırıldığı görülmüştür. Yapılandırma kapsamında bir indirimin söz konusu olabilmesi için öncelikle alacağın vergi aslına bağlı olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Zira kanun yapıcı vergi aslına bağlı olan alacaklar ile vergi aslına bağlı olmayan alacaklar konusunda farklı indirimler öngörmektedir. Gümrük vergileri alacağına 1 bağlı para cezalarının ne anlama geldiğini de burada açıklamak gerekir ise, tutarının belirlenmesinde bir vergi alacağının dayanak olarak alındığı para cezalarıdır şeklinde tanımlanır. Yine gümrüklenmiş değerin dikkate alınarak hesaplanan idari para cezalarında da farklı indirim oranlarının öngörülmesi nedeniyle, bu tabirin ne olduğunun da bilinmesi yararlı olacaktır. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 3/26 maddesine göre Gümrüklenmiş Değer Deyimi: Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CİF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade etmektedir. Yapılandırmada yine indirim oranı konusunda, alacağın kesinleşmiş ya da kesinleşmemiş olması konusunun belirleyici olduğu görülmektedir. Alacağa ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Kanun kapsamında birlikte değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 7143 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunun yayımı tarihini (yayım tarihi 18.05.2018) izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Temmuz 2018 tarihine kadar) ilgili idareye başvurmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN KAPSAMINA (İHTİRAZİ KAYITLI İŞLEMLER/İŞTİRAK HÜKÜMLERİ DAHİL) NELER GİRMEKTEDİR? Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil); a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının, (7143 SK, 2/2-a) b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’si, (7143 SK, 2/2-b) 2 c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, (7143 SK, 2-c) Tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştür. d) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında bu maddenin (a) bendi hükmü uygulanır hükmü ile bu tür alacakların da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacağı anlaşılmaktadır. (7143 SK, 2/3) KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARIN (İŞTİRAK HÜKÜMLERİ DAHİL) HANGİLERİ AF KAPSAMINDADIR? a) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. (7143 SK, 3/1) b) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. (7143 SK, 3/2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş en son kararın; b1)Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/ gümrük 3 vergilerinin %20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, (7143 SK, 3/2-a) b2) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/ gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80’i, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde birinci fıkra hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü uygulanır. (7143 SK,3/2-b) c) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde; (7143 SK, 3/3) ca) Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması veya 2 inci maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının, (7143 SK, 3/3-a) cb) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların, (7143 SK, 3/3-b) cc) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için ikinci fıkranın (b) bendindeki 4 esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranların yarısının, bozulan kısım için %25’inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların, (7143 SK, 3/3-c) Tahsilinden vazgeçilir. cç) Bu fıkranın (b) ve (c) bendi hükümleri, tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları için de uygulanır. (7143 SK, 3/3-ç) cd) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %15’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, bozulan kısmın %15’inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir. (7143 SK, 3/3-d) d) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması hâlinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın %50’si, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %20’si, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %50’si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si, bozulan kısmın %50’si ile bu cezalara uygulanan fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir. (7143 SK, 3/4) e) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında, cezaya muhatap olanlar bu madde hükmünden üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde açıklandığı şekilde yararlanır. Bu takdirde, vergi cezasına uygulanan gecikme zammı yerine bu 5 Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın da bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şarttır. (7143 SK, 3/6) f) Bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır. (7143 SK, 3/7) UZLAŞMA HÜKÜMLERİ BAŞVURUSU KAPSAMINDAKİ ALACAKLARDA GÜMRÜK İDARESİ AÇISINDAN DURUM NEDİR? Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilmektedir. Ayrıca Kanunun 3üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile 4 üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerden yararlananların 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamayacakları ayrıca hüküm altına alınmıştır. (7143 SK, 3/8) Diğer taraftan; 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma sağlanmış olan alacakların yapılandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu ise yine Bakanlığın bir önceki yapılandırmada verdiği görüş dikkate alındığında, 31.03.2018 tarihinden önce uzlaşma sağlanmış ve henüz ödenmemiş olan alacakların kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, yeni yasada da bu kapsamdaki alacakların 7143 sayılı Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinden faydalanması mümkün olduğu değerlendirilmektedir. MAHKEME KARARIYLA KESİNLEŞTİĞİ HALDE YÜKÜMLÜYE TEBLİĞ EDİLMEYEN ALACAKLAR DA AFTAN YARARLANABİLİYOR MU? Evet. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır. (7143 SK, 4/3) 6 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARIN HANGİLERİ AF KAPSAMINDA BULUNMAKTADIR? a) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyladevam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir. (7143 SK, 4/8-a) b) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. (7143 SK, 4/8-b) c) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar. (7143 SK, 4/6) ç) Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. (7143 SK, 4/8-b) 7 YÜKÜMLÜ TARAFINDAN BEYAN EDİLMEYEN AYKIRILIKLARIN KENDİLİĞİNDEN BİLDİRİMİ DURUMUNDA NE OLACAKTIR? Yasanın 4/10-c maddesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununa ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir. (7143 SK, 4/10-c) Gümrük mevzuatı uyarınca verilen vergi aslına bağlı olmayan idari para cezalarının kendiliğinden beyana konu olup olmayacağı değerlendirilmesine yönelik olarak ise; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/61 sayılı, 21.11.2016 günlü Genelgesinde, Müfettiş veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü veya Gümrük Müdürlüğünce yürütülmekte olan incelemeler dahil olmak üzere, 25.11.2016 tarihine kadar kendiliğinden yapılan beyanların (vergi aslına bağlı olmayan para cezaları dahil) yapılandırılması uygun görüldüğünden, mevcut bu görüşün yeni yapılandırma yasası içinde geçerli olduğu değerlendirilmektedir. 6183 SAYILI KANUN VE İLGİLİ KANUNLAR UYARINCA TECİL EDİLMİŞ VE TECİL ŞARTLARINA UYGUN OLARAK ÖDENMEKTE OLAN AMME ALACAKLARI AF KANUNU KAPSAMINDAMIDIR? 7143 sayılı Kanunun 9/9 uncu fıkrası “Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü gereği 6183 sayılı Kanun ve ilgili kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Kanun hükümlerinden yararlanmasına olanak verildiği anlaşılmaktadır. (7143 SK, 9/9) 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI YAPILANDIRM KAPSAMINA GİRMEKTEMİDİR? 7143 sayılı Kanunun “Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1 inci maddesinin (d) bendinde “31/3/2018tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, 8 idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, hakkında uygulanır hükmüme yer verilmesi nedeniyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir önceki 6736 sayılı yapılandırma yasasında verdiği görüş dikkate alındığında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezalarının yapılandırma Kanunu kapsamında bulunmadığı değerlendirilmektedir. MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELERE VE YİKOB’LARA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNE ÖDENECEK TUTARLARIN BAŞVURU SÜRESİ VE İLK TAKSİTİ NE ZAMAN ÖDENECEKTİR? 7143 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçlular bu Kanunun yayımı tarihini (yayım tarihi 18.05.2018) izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Temmuz 2018 tarihine kadar) ilgili idareye başvurmak zorundadırlar. Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir. Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması öngörülmüştür. (7143 SK, 9/1-a,b, 2,3) AF KAPSAMINDA ÖDENECEK OLAN TUTARA İLİŞKİN TAKSİTLENDİRME İSTENİLDİĞİNDE NASIL BİR ÖDEME SİSTEMİ VARDIR? Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1. Altı eşit taksit için (1,045) 2. Dokuz eşit taksit için (1,083) 3. Oniki eşit taksit için (1,105) 4. Onsekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 9 Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. (7143 SK, 9/3-ç) TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BİR YAPTIRIM VAR MIDIR? Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. (7143 SK, 9/6) İLK İKİ TAKSİTİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI VAR MIDIR? İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. (7143 SK, 9/6) TAHSİLATTAN VAZGEÇİLEN KÜÇÜK TUTARLI ALACAKLARDA GÜMRÜK İDARESİ AÇISINDAN DURUM NEDİR? Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. (7143 SK, 10/3) Bir önceki 6736 sayılı yapılandırma Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak resen terkin işlemlerinde 50 TL.'nin altında bulunan vergi alacağı için terkin kararı alınması ve ortada vergi aslı kalmadığından buna bağlı para cezasının da terkin edilmesi ve bu işlemlerin idarelerce resen yapılması gerektiği belirtildiğinden, yeni yasa içinde 100 TL’sını aşmayan vergi alacağı için idarece resen terkin kararı alınması, dolayısıyla buna bağlı para cezasının da idarece terkin edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 10 6552, 6736 ve 7020 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ESKİ YAPILANDIRMALARIN YENİ YASADAKİ DURUMU NEDİR? 7143 sayılı Kanunun 10/1’inci maddesi ile Kanun kapsamına alınmamış olan 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödemesi devam eden tutarların erken ödenmesini teşvik için Yİ-ÜFE tutarında indirim düzenlemesi yapılmıştır. (7143 SK, 10/1)

Tüm Haberler