Gümrük ve Dış Ticaret işlemleri  Dünya ticaretinin artması, ülkelerin milli menfaatlerine yönelik bir kısım önlem ve tedbirleri hızlıca yürürlüğe koyması gibi nedenlerle artan bir biçimde daha teknik ve karmaşık bir hale gelip, daha fazla dikkat gerektirmesi, Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatının gelişmelere paralel olarak sürekli değişiklik göstermesi, beraberinde gümrük işlemlerinde yapılan noksanlık ve hatalar nedenleriyle firmalar ciddi olumsuzluk/riskler ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu karmaşık yapı ve ortaya çıkabilecek riskler doğrultusunda bu süreci etkin bir şekilde yönetmek isteyen firmalar Gümrük ve Dış ticaret işlemleri kapsamında dış destek ihtiyacı duymaktadırlar. 2M A.Ş. olarak bu destek en hızlı ve en doğru bir biçimde sağlanmaktadır.
Gümrük İdareleri nezdinde muhatap olunan beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara/uygulamalara ilişkin tebliğ edilen İdari Kararlar, Gümrük Vergileri Alacakları ve İdari Para Cezası Kararları konusunda 4458 Sayılı Gümrük Kanunu,  5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde  meydana gelen hukuki ihtilaflarda uyuşmazlıkların  çözümü sürecinde idari itiraz, Ticaret Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Uzlaşma Komisyonları nezdindeki Gümrük Uzlaşma süreçleri ve İdari/Adli dava süreçlerinin yönetilmesinde; şekil ve esas yönleriyle, tüm  gümrük mevzuatı, mevut idari uygulamalar,  ilgili yargı içtihatları da dikkate alınarak, sürecin firma lehine en etkin/uygun biçimde sonlandırılması konusunda teknik mevzuat destek hizmeti vermek.
 • YYS ve OKSB sistemlerinin tanıtılması

 • Firma için YYS sistemi gerekli mi?, OKSB firma için yeterli mi? Ön incelenmesi.

 • YYS için yapılması gereken yatırımın tespiti ve getirisiyle karşılaştırılması.

 • YYS süreç başlangıç toplantısının yapılması. Firma nezdinde Koordinatör ataması talep edilmesi.

 • Ek:2 Soru Formunun doldurulmaya başlanması

 • İdari işler, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Dış Ticaret, Gümrükleme, Depolama, Lojistik, Departmanlarıyla görüşülmesi.

 • Soru 2 formu, Ekleri ve YYS başvuru evraklarının hazırlanması

 • Firmanın YYS başvurusu için alması gereken eğitimlerin verilmesi.

 • Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne YYS başvurusunun yapılması, ve dosyanın takip edilmesi

 • Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde başvuru dosyanın takip edilmesi

 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişlerinin  YYS İncelemesi aşamasında firmaya destek verilmesi

 • YYS’nin sürekliliğinin sağlanması için yıllık ve yıl içinde gerekli denetimlerin yapılması ve eğitimlerin verilmesi

 • YYS Sertifikası kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin muhasebe ve envanter kayıtları dahil olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak incelenip, kontrol edilerek yıllık faaliyet raporlarına bağlanması

 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişlerince  27.10.2008 tarihli 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilen  sonradan kontrol   denetim faaliyeti öncesi  ve/veya yapılan  kontrolü.  Herhangi bir eksikliğin  gümrük idaresi  tespitinden önce kendinizce  bildirimde bulunulduğunda  cezaların %15 nispetinde ödeneceğinin firmaya  hatırlatılması.

  Yapılmış  olunan  beyanlar doğruluğunun   yoklama yöntemi ile belirlenecek liste kapsamı gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyanın stok kayıtlarına giriş ve stoktan çıkış aşamasına kadar gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarını gösterir yevmiye fişi ve eki belgeler,

  ithalat ve ithalat sonrası tüm aşamaları ihtiva edecek şekilde anılan beyannamelere ilişkin Firma ithalat dosyaları (Gümrük beyannameleri ve ekleri, taşıma sigorta ve ödeme belgeleri, proforma faturalar, sipariş formları, dosyalardaki tüm yazışmalar,  yurt dışındaki firmalar ile (Taşıma firmaları dahil ) antlaşma ve satış sözleşmeleri ( Royalti,  lisans, distribütörlük vb. anlaşmalarının Türkçe fotokopileri.)

  Anılan döneme ilişkin alt hesaplar bazında ayrıntılı mizan dökümü (Tüm çalışan ve  çalışmayan hesapları gösterir biçimde),

  Anılan döneme ilişkin alt hesaplar bazında ayrıntılı mizan dökümü (Tüm çalışan ve  çalışmayan hesapları gösterir biçimde),

  Dış ticaret işlemlerinde kullanılan muhasebe kayıtlarına göre;  102 Bankalar, 120 Alıcılar, 150 İlk Madde ve Malzeme, 151 Yarı Mamuller Üretim, 152 Mamuller, 153 Ticari Mallar, 159 Verilen Sipariş Avansları, 300 Banka Kredileri, 320 Satıcılar, 340 Alınan sipariş avansları,   760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 780 Finansman Giderleri hesaplarından firma tarafından tutulan hesapların muavin dökümleri (sadece excel ortamında),

  Söz konusu dönemde düzenlenen 2 No.lu KDV Beyannamelerinin onaylı örnekleri (ilgili faturaları ile ilişkilendirmek suretiyle),

  Talep edilip rejim, kıymet, menşe, tarife, vergilendirme, istisna ve muafiyet hükümlerinin uygulanması yönleriyle incelenerek kontrol edilmekte, rehberlik hizmeti sunularak  firmanın Sonradan Kontrol sürecinin sağlıklı geçmesi temin edilmektedir. Ayrıca, gümrük ve dış ticaret mevzuatına firmaların  daha fazla nüfuz etmeleri sağlanarak  yersiz ihtilaflar, maliyet ve zaman kayıpları yaşamaları önlenmektedir.

  Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapan kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinin yaptıkları beyanlarına ilişkin ortaya çıkan gümrük uyuşmazlıklarında  teknik mevzuat desteği verilmesi.

  Yükümlü hatasından kaynaklanan özet beyan iptalleri, varış gümrük idaresinde yapılan muayenede transit rejimine tabi eşyada bulunan eksikliğin yanlış veya eksik yüklemeden kaynaklandığının ispat edilmesi, varış gümrük idaresinde yapılan muayenede transit rejimine tabi eşyada fazlalık bulunması, İhracat eşyasının taşınması durumu hariç transit beyannamesinde varış (çıkış) gümrük idaresi değişikliği, özet beyanın Ek 10’a uygun olarak doldurulmaması, varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi, çıkış bildiriminin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden sonra verilmesi durumlarında gümrük idaresi ile ortaya çıkan idari para cezası gerektirir uyuşmazlıklarda uzlaşma, itiraz, idari dava aşamasında bulunan konularda teknik mevzuat danışmanlığı hizmeti vererek sürecin en doğru biçimde yönetilmesi hizmeti verilmesi.

  Özet beyan eksiklik ve fazlalıklarında ortaya çıkan idari para cezası, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, ortaya çıkan  idari para cezası durumlarında uzlaşma, itiraz, idari dava aşamasında bulunan  konularda teknik mevzuat danışmanlığı hizmeti vererek sürecin en doğru biçimde yönetilmesinin sağlanması.